Voorwaarden

 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN M.C. DE VOS COMPUTER SERVICE:

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij M.C. de Vos Computer service partij is, met name op overeenkomsten betreffende de reparatie en het onderhoud van computers, het leveren en installeren van computers en computer software, onder de uitdrukkelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden.

Nadere afspraken, aanvullende bedingen, toezeggingen en verklaringen van medewerkers van M.C. de Vos Computer service binden deze alleen als deze schriftelijk zijn bevestigd.

2. Aanbiedingen/offertes

Aanbiedingen zijn vrijblijvend.

M.C. de Vos Computer service is niet aansprakelijk voor door haar of door de fabrikant in catalogi of in enig ander drukwerk gegeven specificaties of afmetingen.

Overeenkomsten komen pas tot stand nadat zij door M.C. de Vos Computer service schriftelijk zijn bevestigd.

3. Prijzen

Prijzen zijn in Euro’s € en gelden af levering exclusief belastingen (o.a. BTW) en toeslagen, en indien van toepassing exclusief installatiekosten en transportkosten en transportverzekering.

4. Levering

Zaken, zowel Hardware als software wordt door M.C. de Vos Computer service, geplaatst en geïnstalleerd op het bedrijf van de wederpartij. Reparaties worden voorzover mogelijk uitgevoerd bij de afnemer. Indien een reparatie bij de afnemer redelijkerwijze niet mogelijk is, dit ter beoordeling van M.C. de Vos Computer service, zal de apparatuur worden meegenomen.

5. Levertijd

De levertijd wordt slechts bij benadering opgegeven. M.C. de Vos Computer service is nimmer schadevergoeding verschuldigd wegens schade, veroorzaakt door overschrijding. van de levertijd.

6. Betaling/Incassokosten

Betaling geschiedt, naar keuze van M.C. de Vos Computer service, ofwel contant bij aflevering ofwel per omgaande doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuur datum, door bijschrijving op een door M.C. de Vos Computer service op te geven bankrekening, dan wel contant ten kantore van M.C. de Vos Computer service.

Bij betaling na 14 dagen na factuurdatum is een vertragingsrente van 1% per maand, of een gedeelte van een maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is, verschuldigd.

Alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen voor rekening van de wederpartij met dien verstande dat de incassokosten worden gesteld op ten minste 15% over het gevorderde bedrag, vermeerderd met de BTW daarover, terwijl de afnemer ten aanzien van de gerechtelijke kosten, in afwijking van de wettelijke bepalingen hieromtrent, de werkelijk door M.C. de Vos Computer service gemaakte kosten dient te vergoeden.

M.C. de Vos Computer service is gerechtigd om, indien zij dat noodzakelijk acht, van de afnemer te eisen dat deze vooraf de gehele, dan wel een deel van de overeengekomen prijs voldoet. Tevens is M.C. de Vos gerechtigd deel betalingen overeen te komen.

7. Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendom van de geleverde zaken, alsmede van alle tekeningen, offertes, beschrijvingen en andere geschriften blijft bij M.C. de Vos Computer service, en mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van M.C. de Vos Computer service op generlei wijze worden vermenigvuldigd of aan derden ter inzage worden gegeven.

8. Eigendomsvoorbehoud

Geleverde goederen blijven na aflevering eigendom, van M.C. de Vos Computer service zolang de goederen niet volledig door de afnemer is betaald.

9. Risico

Het risico van de geleverde zaken gaat na levering over op de cliënt. Indien de zaken in afwijking van de gewone aflevering worden toegezonden, of indien zaken niet aan het opgegeven adres kunnen worden afgeleverd komt het transportrisico voor rekening van de cliënt. Indien M.C. de Vos Computer service een expediteur inschakelt wordt voor rekening van de cliënt een transportverzekering afgesloten.

10. Garantie

Bij levering van zaken welke door M.C. de Vos Computer service zijn afgenomen van een fabrikant geldt de fabrieksgarantie. Deze voorwaarden worden aan de afnemer verstrekt.

In alle andere zaken wordt onder garantie uitsluitend verstaan de kosteloze vervanging dan wel reparatie van geleverde zaken. De garantie omvat de onderdelen. De garantie periode varieert, en wordt door M.C. de Vos Computer service nader opgegeven.

Garantie omvat nooit het overzetten of restoren en/of opnieuw installeren van de software en/of data.

11. Gebrekenmelding

Klachten over door ons geleverde goederen en diensten dienen te worden ingediend binnen 3 dagen na aflevering, dan wel nadat het gebrek ontdekt had kunnen worden, alles evenwel binnen de garantie periode.

Defecten worden door M.C. de Vos Computer service bij de cliënt beoordeeld, en indien mogelijk verholpen. Indien reparatie ter plaatse niet mogelijk is wordt de zaak door M.C. de Vos Computer service meegenomen.

12. Uitvoering door derden

M.C. de Vos Computer service is gerechtigd voor de uitvoering van orders derden in te schakelen.

13. Opslag

2 dagen nadat aan afnemer is gemeld dat de goederen voor levering gereed staan, worden aan hem kosten voor opslag in rekening gebracht. De zaken zijn vanaf dat moment voor rekening en risico van afnemer.

14. Meer/minder werk

In de offertes is uitgegaan van de opgaven zoals die door afnemer zijn opgegeven. Het risico voor afwijkingen ligt bij afnemer. Meer /minder werk komt voor rekening van afnemer.

15. Aansprakelijkheid

M.C. de Vos Computer service, noch haar werknemers noch door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt, door haar door haar medewerkers, of door haar ingeschakelde derden, bij de normale uitvoering van de werkzaamheden, in het bijzonder is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade aan bestanden, programma’s, en netwerken.

Indien M.C. de Vos Computer service toch voor enigerlei schade voortvloeiend uit de uitvoering van deze overeenkomst aansprakelijk mocht worden geacht is de schadevergoeding beperkt tot de door de verzekering van M.C. de Vos Computer service gedane uitkering. Voorzover de verzekering geen dekking biedt of niet tot uitkering over gaat is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst.

Uitdrukkelijk is uitgesloten de aansprakelijkheid voor gevolg schade, en schade geleden door derden.

16. Annulering

Annulering is mogelijk tot 7 dagen voor de levering. Bij annulering dient afnemer alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden, alsmede bij opzegging tot twee weken voor levering 50% van de winst, bij annulering na twee weken doch uiterlijk 7 dagen wordt 75 % van de winst in rekening gebracht.

17. Forumkeuze

Tenzij de kantonrechter van het arrondissement van de opdrachtgever bevoegd is worden geschillen voorgelegd aan de Arrondissements-Rechtbank te Utrecht. De afnemer, welke een consument is, heeft nadat M.C. de Vos Computer service zich op dit artikel beroept een maand de tijd om voor de bevoegde Rechter van zijn woonplaats te kiezen.

18. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

 

Top